ROLE PLAY

SVĚT FANTASY

ULTIMA ONLINE

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen slepým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

POUZE PRO NÁROČNÉ

ČESKÁ LOKALIZACE

NEUSTÁLÝ VÝVOJ

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, Krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu. Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

Nejnovější zprávy
* Co bylo opraveno/upraveno/přidáno * Technické NovinkyWhitey22.4.2014
SVN 2509-2520
Whitey
bug1298: Ošetření neplatného vyhošťování NPC (a jiných)
- odstranění skript starého obsahu knih
- změna doby na kopírování knih, vliv skillu
- kniha mění své jméno podle titulu a autora
- informace o knize v gumpu detailů předmětů (- NPC perk: NPCAbilityHealWounds, každých 15s které NPC nebojuje ho vyléčí o 25/50/75/100% jeho HP
- experimentální plošné zpomalení NPC o 10%
- opravy a úpravy kopírování knih
Království Eldarion RP NovinkyTriad22.4.2014
22.Toru, 335. roku bylo území elfů nazváno jako království Eldarion.

an image

Erb Eldarionu

Pod království Eldarion spadají tato území:
- město Eldamar
- okolí města Eldamar
- Východní hvozd až po hraniční sloupy na východní straně království
- tábor Quendë na východní hranici království
- most k Osamělé hoře (severní vstup na území království)
Eldarionský trůn bude dědit prvorozené dítě, pokud nebude rozhodnuto jinak v rámci rodiny.
Nejvyšší autoritou království v součásné době je princ Elessar z královského rodu Verthärionë.
Má neomezené pravomoce. Mezi jeho povinnosti patří:
- povýšení osoby do šlechtického stavu, pokud toho bude hodna
- zajištění bezpečí království
- zajištění ekonomického růstu království
- jmenovat svého zástupce a pobočníka
- naslouchat občanům království
- jmenovat členy rady
- účastnit se jednání rady
- brát v potaz rozhodnutí rady
- spravedlivě soudit
an image
Erb rodu Verthärionë

V době nepřítomnosti prince Elessara byla jako zástupce vybrána jeho matka Galeath - bývalá královna Eldamaru.
Pobočníkem je Ismian', který je v současné době správce tábora Quendë a velícím důstojníkem Quendë.
Pobočník je povinnen sloužit vladaři, kterému se jako jedinému bude zodpovídat.
Eldarionská rada potřebuje pro fungování nejméně 3 osoby a nejvíce 5 osob.
Členy rady volí sám vladař, rada může navrhnout vhodného kandidáta, kterého pak vladař může schválit.
Členství v radě není časově omezeno, avšak pokud vladař nazná, že daná osoba už není hodná být radní, tak ji vyloučí trvale z této pozice.
Eldarionská rada - povinnosti:
- jednat vždy dle vlastního úsudku pro to nejlepší pro Eldarion
- spravedlivě soudit přestupky vůči zákonům
- plnit diplomatické mise schválené vladařem
- předkládat úpravy zákonů a nové zákony vladaři ke schválení
- naslouchat obyvatelům Eldarionu
- reprezentovat Eldarion
- schvalovat žádosti o občanství
Eldarionská rada - práva:
- zadržet osobu, která je podezřelá z jakéhokoliv porušení zákonů království
- vynášet rozsudky může jedině tehdy, když se rady zúčastní všichni radní
Ve stejný den vstoupily v platnost tyto zákony na území království Eldarionu:
Zákony platící na území Eldamaru a tábora Quendë:
- je zakázáno nošení staženého hledí či masky
- přísný zákaz nošení tasených zbraní (výjimky: hůl na podpírání)
- zákaz používání vyvolávacích a útočných kouzel s výjimkou kouzla Koník
- zákaz fyzického či verbálního napadení, nebo samotným vyhrožováním fyzického napadení
- výjimky z těchto zákonů: členové Quendë či osobní stráže šlechtických rodů, při osobním napadení
- zákaz volného pohybu divokých zvířat na území města a tábora bez přímého dohledu majitele
Zákony platící na celém území království Eldarion
- zákaz provozování nekromancie a temných rituálů
- zákaz vstupu všem nepřátelsky smýšlejícím bytostem - zločinci, fanatičtí uctívači temných bohů, agresivní a jinak nebezpečné bytosti
- zákaz krádeží všech rozměrů
- každý je povinen dbát královských vyhlášek a dekretů
- každý je povinen dbát pokynů příslušníků Quendë a královské gardy
- ten kdo na území Eldarionu napadne jakýkomliv způsobem občana, bude označen za nepřítele
- zákaz prodeje zboží či jiné podpory nežádoucích či nebezpečných osob
- je zákázáno poškozování majetku či znečišťování území města/tábora a samotného Eldarionu
- je zakázáno na území elfího království schovávávat či bránit zločince před armádou či členy Quendë
- je zakázáno prodávat zboží či vykonávat jiné služby na území města mimo tržiště
- zákaz prodeje kostěných zbrojích a podobných barbarských předmětů stejně tak jako jiných předmětů znevažující klidné spočinutí mrtvých
Soudní systém:
Drobné prohřešky (nošení staženého hledí, zbraň v ruce, znečišťování města atp.) mohou vyřešit členové armády na místě.
Pokud nebudete s jejich rozhodnutím souhlasit je možné se odvolat na radu Eldarionu, která celou záležitost důkladně prošetří.
Vážnější přestupky řeší rada Eldarionu (obchodování s nepřáteli, zničení majetku království atp.), je možné se odvolat k samotnému vladaři, který vaši žádost může, ale také nemusí přijmout.
Nehorší zločiny (vražda, ukrývání nepřátel, atp.) řeší samotný vladař. Proti jeho rozhodnutí není možné se odvolat.
Sám si může zavolat radu a chtít znát jejich názor, avšak k vyřčení verdiktu to není jeho povinnost.
Vladař má právo řešit jakýkoliv prohřešek.
Nájemní podmínky:
- pokud dojde k podezření na porušení zákonů, tak má rada města/vyšetřovatel právo nájem pozastavit v rámci šetření
Zisk občanství Eldarionu:
Získat občanství Eldarionu má každý čestný elf, který na toto území vstoupí a není občanem jiného království, města atp.
Čestným elfem se myslí nikde netrestaným za vraždu, napadení a za těžké zločiny.
Takovým jedincům naše království nebude otevřené.
Avšak pokud i přesto nabývá dojmu, že šlo o ukřivdění/nedorozumění, tak má možnost podat žádost o přešetření radou Eldarionu.
Mnohokrát se jiné rasy (s vyjímkou orků a drowů) ukázaly jako upřímnými přáteli elfů, ale také jako nepřáteli.
Proto zájemce o občanství jiných ras je povinnen vhodit přihlášku se svoji obhajobou, proč bychom mu měli věřit a otevřít mu dveře našeho království.
Pokud dojdeme k závěru, že tato žádost stojí za uvážení, tak bude pozván ke Galeath, která na základě rozhovoru a své nekonečné moudrosti rozhodne, zda-li si občanství a místo mezi elfy skutečně zaslouží.
Práva občana Eldarionu:
- právo na spravedlivý soud
- právo na ochranu
- právo na pomoc v nouzi
Povinnosti občana Eldarionu:
- v případě ohrožení je povinen přispívat k obraně Eldamaru
- být napomocen poutníkům a hlavně novým občanům - nehledě na rasu!
- přispívat na provoz království, pokud je to v jeho možnostech
*Žádný z občanů neupřednostní vlastní prospěch a zisk před prosperitou království.
Občanství království Eldarion zaniká:
- vážným porušením zákona, vyhlášky, či nařízení
- králem, nebo rozhodnutím rady města
- na vlastní žádost
Novinky přes RSS RSS 2.0 Atom 1.0
 
Copyright © 2003-2014, RT Manawydan.