Manawydan.cz používá na svých webových stránkách nástroj zvaný cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

Valerie
 - 8.10.2015
Jak čas utíkal, věhlas kovářky ve městě stoupal a spolu s cestami k lepším obchodům se otevíraly i dveře k významným osobnostem města. Nejednou pomohla v boji proti nepřátelům města, ať už se jednalo o armády obřích mravenců, fanatiky Linse Sargy, bandy loupeživých nájezdníků či o zákeřné a temné drowy, do jejichž říše byl objeven vstup a o nichž si ještě později řekneme něco dalšího. Také v boji proti Bolesti postupem času docházelo k pokrokům, u kterých řemeslnice nemohla chybět. Tak se stalo, že se Valerie dostala do rady města Ishar a jistou dobu vykonávala funkci soudkyně. Vzhledem k těžkopádnosti rozhodování rady po smrti Glumíka Jedličky, tehdejšího správce města, však po nějaké době došlo k tomu, že rada odhlasovala svůj zánik a zvolila do čela města Valerii, která vzápětí změnila pravomoci rady z rozhodovacích na poradní. Nedlouho poté musela svou pozici obhájit před zrádným Terrencem, který se pokusil nezákonně uchvátit vedení města do svých rukou a za tuto troufalost zaplatil cenu nejvyšší. Počáteční období vlády bylo ve znamení upevňování bezpečnosti, rozšiřování počtu občanů a restrukturalizace městských struktur. Byly pevně stanoveny platy stráží, které město každoročně odvádělo ze své pokladny a do služby byly přijati noví kadeti, kteří nastoupili pod vedení Horiana Vorena. V těch těžkých dobách ruku k dílu častokrát přiložili i traslíci v čele s Gergem, orkové pod vládou obávaného Nazgela i elfové v čele se členy Saara tirnor vanwalion pod vedením velekněžky Mayi.
Po letech vlády se však kovářka rozhodla vzdát se své funkce a vrátit se k řemeslu, které za tu dobu trochu zanedbávala a měla tak co dohánět. Ve funkci ji vystřídala Tereza Černovírová, před kterou měl brzy vyvstat nelehký úkol - poražení Tchirstichova démona a zajištění výroby lektvarů proti Bolesti, které byly nazývány podle svého vynálezce Shunnara.

Ale na moment se ještě vrátíme k drowům a k tomu, jak se naše hrdinka ocitla, jako jedna z mála bytostí povrchu, v samotném centru Tzir Ularu, drowího města a centra Podtemna... a co víc, jak se relativně v pořádku zase vrátila zpátky pod otevřené nebe.
Valerie
 - 8.10.2015
Valerie, dcera kováře, přišla do Isharu někdy asi v 60. letech 3. století. Měla tehdy jen malý vak s věcma - bochník chleba, malý váček stříbrňáků a na sobě to nejprostší a otrhané oblečení, na kterém byly znát útrapy dlouhé cesty. Stejně jako většina stvoření tehdejší doby si i ona nejprve musela projít strastiplnou a dlouhou cestou, než se (snad zázrakem) vymotala z oblasti na severu, která byla zasažena Bolestí. Mnoho z těch, kdo to tehdy dokázali, stanulo před branami města ve stavu šílenství či pološílenství a putovali tak rovnou do městského blázince. Bohové či osud však měli s mladou učednicí černých řemesel jiné plány a tak hned za branami města dozvěděla se nezkušená tovaryška, že město shání mimojiné i drobné kovové součástky na výrobu mechanismů sloužících pro počínající boj s Pohromou. Poslední peníze tedy moudře utratila za nástroje potřebné pro provoz řemesla a na nějakou dobu se usadila na ulici poblíž městské, volně přístupné výhně, která se dodnes nachází na tržišti. Zakázka pro město byla během pár dní dokončena, což přineslo mladé řemeslnici trochu té slávy a brzy se tak rozkřiklo, že ve městě je nové děvče s pro děvčata trochu netradiční živností. Krom zakázek pro město se tedy brzy živila i prací pro kolem procházející dobrodruhy, kterých bylo díky strategické pozici isharské kovárny nemálo.
Materiál na výrobu tehdy horko těžko získávala z nedalekého dolu, který je ve správě národa trpaslíků. Díky tomu si postupem času mezi nimi získávala známé - zejména zkušeného kováře Istara a toho času učedníka Michaela, který spolu s ní získával od mistra rady a znalosti. Tito dva se stali jejími blízkými přáteli a poskytovali jí spojení do komunity trpaslíků, což se ukázalo jako nedocenitelná výhoda. Neboť od koho jiného se učit kovařinu, než od mistrů tohoto řemesla, přestože někdy trochu mrzoutských a snažících se střežit si ta největší tajemství jen pro sebe. Postupem času si získávala jejich důvěru, což o mnoho let později vyvrcholilo i pozváním na trpasličí sněm, kde i přes (u trpaslíků tak obvyklé) brblání některých získala Valerie čestný titul "přítel trpaslíků" od samotného jejich krále. Ale to už bychom trochu předbíhali..
Stejně tak jako s trpaslíky, podobně dobré vztahy si budovala i s mnoha jinými skupinami, ať už šlo třeba o Arcanum, elfy či orky. Obchod totiž začínal kvést Valerii víc než dobře a rasy tehdy hledali společné cesty, jinak by na tak malém území okleštěném Bolestí vůbec nemohli společně existovat. Někdy v té době poznala osoby jako například Mira, Terezu Černovírovou, Horiana Vorena, Glumíka Jedličku, orskského náčelníka Nazgela, otrlého elfa Süleho a mnoho dalších, jejichž osudy se s těmi jejími protínaly i v mnohých letech budoucích.
Jak se o dost později ukázalo, všechny tyto známosti ovlivnily značně život její i mnoha dalších obyvatel Manawydanu, nehledě na to, že dobrá síť kontaktů je pro obchod stěžejní.. Ale o tom snad už víc příště.

SVN 4002-4004, svn4004.
Whitey
Očarování generované regionem:
- oprava odstraňování efektů (bug očarování Antimagic)
- nelze je dispelovat

Hudební nástroje:
- v popisu zobrazují skupinu do které patří
- při učení se na nástroj píše název skupiny, místo názvu nástroje ("Učíš se hře na bubny" místo "Učíš se hře na Buben")

Disarm:
- předělán z timeru na CanBeginAction, ošetřeno vyražení zbraně (BaseWeapon), štítu (BaseShield), zbroje (BaseArmor, nevyužito)
- disarm provede současně vyražení zbraně i štítu, pokud jsou splněny podmínky (dosud jen zbraň, po druhém targetu štít)

Ostatní:
- efekt setu (uniformy) nelze dispelovat
- BeginAction může zobrazovat ikonu zablokované akce, ikona přidána k pauze z: hře na nástroj, vrh boly, dismount z boly, RejuvinationAnkhs, hození prokletou i žehnanou vodou, DungeonTeleporter s nastavenou zprávou, použití hůlky (nevyužíváme), spec. útoky pěstmi (nevyužíváme), sražení ze sedla, LocateObjectSpell, Disarm zbraně, Disarm Štítu
- [test disarm vyrazí cíli zbraň a štít (bez testu perků na štít)
SVN 4001-4001, svn4001.
Whitey
- načítání CS4 definice zbrojí (základ bez dalších parametrů)
- "[test zbrojecs4" vám ukáže o kolik sníží vaše současná zbroj damage které má 20 ve všech elementech
- udice zobrazuje v popisu nasazenou návnadu
SVN 3887-4000, svn4000.

Revize magie:
MassHaste, Displacement, MindBlank, Repulsion, Blur, Displacement, ChangeSelf, MordekainsSword, HorridWilting, ProtectionFromSpells, WordBlind, ProtectionFromArrows, VampiricTouch, PhantasmalKiller, Ray Spells, StinkingCloud, DelayedFireball, Fear, MassInvisibility, ExpeditiousRetreat, Haste, AlterSelf, FireShield, IceStorm, Evardovy chapadla, DelayedBlastFireball, Fireball, OtilukesFreezingSphere, ChainLightning
- Pridany efekty a zvuky pro zrychlovaci kouzla
- Pridana kontrola, zda se ma provest effekt z XML nebo ne podle NoEffect propy
NecroSummoni:
- Smazany strileci summoni z I a II.
- Ve II pridana odolna zombie
- Upraveny sance
Ostatní:
- velká rekonstrukce systému rychlosti NPC a hráčů
- dočasné zrušení snížené rychlosti pro malé rasy
- spousta práce na optimizaci skript
- Oprava zobrazovani pridani HPcek na pacienta. (provadelo se na healerovi)
- Fixnut auto-guard petů, kdyz je master omracen. Ted uz utoci jak na agressory tak na agressed.
- Snizen cas rozpadu tela a jeho kostry z 2hod/4hod na 0.5hod/1hod
- Pridana moznost specifikace, zda dany typ summona muze kouzlit mass spelly a summonit, do Summoning.xml
- Opraven bug, kterej zpusoboval na koni vzdy rychlost Activespeed kone * 0.9
- Opraveno pri omraceni, ze Vas vas summon/pet zacne ochranovat pred agressorama, kteri na vas utoci. (POZOR neplati pro agressed! Tj ti, ktery na ktery zautocite vy)
- Pridano smazani vsech summonu pri smrti pana (jak pro NPC tak hrace)
- Pridano smazani vsech followeru pri deletu mastera
- Pridano pro summony, ze nemuzou kouzlit dalsi svoje summony a masovy kouzla
- Pokud ma NPC ControlMastera, tak se pri prikazu attack ignoruje kontrola vzdalenosti mezi petem a targetem a kontroluje se pouze, zda Master vidi target a pokud ano, tak pet bezi za targetem k utoku.
- Opraveny pady pokud target postava nemela vybranou rasu, profesi nebo nemela specializaci
Whitey
- oprava MirrorImageSpell
- příkaz "[test forcibility On|Off" pro odpojení průrazu zbrojí (místo průrazu zbroje "plný" zásah zvyšuje poškození o 1/10 koeficientu kritického zásahu)
- oprava pádů při vymývání
- základ dat CS4 zbrojí
- oprava decilitrové výroby
- upravení metod SOEOnAttack a SOEOnDefense (int damage místo bool hit)
- převedení efektu FireShieldSpell z SOEProtectionEffect na SOEOnDefense
- region je schopen nést očarování jako předmět
- příkaz [enchant zacílený na zem nastaví očarování regionu
- drobné úpravy očarování + systému buffikon
RadstaR
 - 2.10.2015
Omlouvam se za ranni vypadek. Server uz bezi.
Thortogily
 - 1.10.2015
...A v Nulldenu to začalo pomalu žít...
Už nějaký ten pátek Nullden žije šeptandou, kolem zvolení nového starosty. Rok uběhl jako voda a poslední dny už začínají nabývat na napětí. Výsledek?
Možná více než zřejmý, ale jak je z mnoha příběhů známo, i samotný závěr může mít pořádné drama. I tak obyvatlé začli
stavět u velkého stromu oslavné posezení a celé město se začalo připravovat na další dny a na to, co přinesou.
Rybáři začali chytat ty nejlepší a nejchutnější ryby, což k takové oslavě prostě patřit musí a zbytek se staral o dekoraci kolem celého skromného sezení.
I v cechu Svobodných bylo na pilno, ať už se povede vyhrát nebo ne, je to potřeba pořádně oslavit a tak dostal trpaslík Šmirgl za úkol udělat něco,
"co svět ještě neviděl", bůh ví jak to dopadne. I tak celý Nullden vyčkává na onen den, kdy se vše rozhodne.
Bude to počátek zářné budoucnosti, jenž je všem vesničanům slibována? Nebo pád do pekel? To nikdo neví, není jiné možnosti, než počkat.

Lakin
 - 30.9.2015
Bylo nepříjemně chladivé a pochmurné ráno, když Risam s bolestí vstal z postele a jal se soukat do svého brnění. Od nedávné výpravy, kdy s Denetriem a dalšími druhy úspěšně zvládli vyčistit ledovou jeskyni ve Skarbě, se jeho stará rána začala znovu ozývat. Risam jen zatl zuby, aby potlačil bolest a pohlédl na vedlejší postel, kde spala Anaelie. Už nějaký čas se o ni staral, sama nemohla ven, protože chytila nějakou rýmu, jak to sama vždy s úsměvem nazvala. Nechal ji tedy dále ležet a pomalu se vysoukal z pokoje, aby něco mála pojedl a nachystal také něco pro nemocnou.

Jakmile dojedl tak si usmyslil, že si udělá pořádek ve své cestovatelské brašně. I přes zdlouhavou práci a nespočet překvapivých objevů byl nakonec spokojen. Sbalil jen to nejdůležitější a cítil se asi o dva voly lehčí. 

Následovala návštěva alchymisty Rubbyho, ke kterému začal Risam pravidelně chodit, aby si očaroval své zbraně. Po zaklepání nemusel dlouho čekat a už byl srdečně pozdraven a pozván do tepla. Po pár větách typu: Jak se daří a jak se máte, ze sebe Risam vydal, co potřebuje a alchymista se dal do práce. Chvíli to trvalo, ale na dobrou práci se musí vždy počkat a než si Risam mohl vše, co bylo v domě prohlédnout tak už mu Rubby dával meč a štít, již očarované. Po zaplacení a poděkování chtěl už odejít, když si uvědomil, že by měl říct že léčivé lektvary u obchodníka Rubbyho docházejí. Za tuto informaci dostal pár lektvarů grátis. Holt stálý zákazník se pozná.

Risam rozmýšlel, co dále. Zdejší místa kolem Isharu už dobře znal, věděl kterým místům se vyhnout a které naopak nabízejí tučný úlovek. Z přemýšlení ho probrala sněhobílá holubice, která na noze měla přivázané malé psaní. Po odvázání a následném rozbalení vzkazu, který mu hodnou chvilku trval k přečtení, zjistil že elfka Spiritea se chystá ještě s jedním druhem na jistého Abigora a žádá pomoc. Neúhledně a rychle naškrábal pár slov ve znamení souhlasu a vydal se na cestu. Netrvalo to dlouho a před vstupem do dolu uviděl elfku a orčici, kteří mu pokynuli na pozdrav a vydali se dovnitř.

,,Bylo to strašné, ta bolest... ta beznaděj..." 
Z počátku to šlo velmi dobře. Orčice se oháněla svým kladivem, elfka střílela své vraždící šípy a Risam útočil svým dvojručním mečem. Nemohl ještě používat pravou ruku a tak musel meč třímat v levé ruce. Možná právě toto bylo příčinou jejich nezdaru. Zubožení a na pokraji smrti, dobrodruzi museli nechat část svého vybavení v samotném dole, aby vůbec unikli ze spárů smrti. Jakmile konečně našli cestu ven, tak nikdo nepronesl jediné slovo, bylo to vidět na jejich tvářích. Ne každá výprava končí slavně, pomyslel si Risam a klopýtavě vyrazil zpátky do Isharu. 

Jelikož o svou zbroj přišel musel se tedy zdrcený bojovník vydat pro novou a rozhodl se, že si koupí dokonce i lepší, než jakou měl doposud. Jenže to se snadněji řeklo než udělalo, prodejci v Isharu toho již moc nenabízeli, všechno bylo prodané a a jediné co koupil byla kroužková kukla a ještě za vysokou cenu. Ačkoliv odebíral povětšinu času lektvary jen v Isharu, tak se nyní rozhodl, že vyrazí do Cyprony, kde přece jen je nabídka trochu širší, alespoň co se lektvarů týče. 

Ruch tržiště v Cyproně byl menší než na jaký byl zvyklý v Isharu. Mnohé obchodníky, které zde dřív viděl tu již nebyli. Pravděpodobně se hlavní obchodní síla přesunula do Isharu, což nebylo pro Risama překvapivé. Přes všechen ten ruch si skoro nevšiml, že ho někdo zdraví. Risam pohlédl na muže a poznal v něm Argose, nadaného čaroděje, se kterým by rozhodně nikdy nechtěl přijít do křížku. Po krátké rozmluvě zjistil, že se mág chystá na lov do močálů a tak se Risam rozhodl že vyrazí s ním. Ach kdyby jen věděl, co ho čeká.

Argos nerad cestoval pěšky a tak po chvilce vyčaroval portál. Risam zadržel dech a zavřel oči. Na protější straně je otevřel a mohl spatřit dřevěnou osadu, ve které už jednou nebo dvakrát byl. Mág a válečník si vzali své lejstra, kde byl soupis zvěře a dalších monster, které mají zabít. Úspěšně tak splnili licenci mága, ale válečníkova licence byla o mnoho těžší. To co měli zabít byl kyselinový elementál a ze samotného boje s ním Risam usoudil, že už nikdy nic nebude mít proti slizu. Třikrát zkusili svůj boj a vždy nepochodili. Z lovu je vytrhla holubice, znovu adresována Risamovi. Tentokrát to byl sám Denetrius, který mu nabízel účast na výpravě. Válečník neváhal a podělil se o tuto informaci s mágem, který jen přikývl a oba pomocí portálu se dostali ke vstupu do Eldamaru. Území elfů, které bylo jak nádherné, tak i smrtící.

Konečná skupina byl Denetrius, spolu s Arunem, Argosem a samotným Risamem. Nejprve zdárně pokořili pavouky, kteří proti skupině neměli šanci. S posledním padlým pavoukem se Arun ozval, že bude muset ještě něco zařídit a tak skupina pokračovala jen ve třech k dalšímu úkolu, které je čekal. Tím byli neživé kostry, všeho druhu, se kterými dobrodruzi neměli problém, hlavním problémem byli pasti, do kterých se Denetrius až nějak podezřele často chytal. Během bojů Risam cítil jak se mu vrací síla do pravé paže a tak znovu vytáhl štít, se kterém se mu bojovalo o mnoho lépe. Jakmile i tento úkol úspěšně pokořili a vyšli na denní světlo se Risam rozhodl, že se od skupiny odtrhne a sám bude prozkoumávat lesy elfů.Už po pár krocích mohl válečník vidět tvory, které ještě nikdy neviděl a jen o nich slyšel v bájích...S respektem mohl sledovat i další tvory...Jak ve svém zkoumání krajinou pokračoval, mohl viděl zář ohně. Vydal se tedy k němu blíž a mohl spatřit tyč, která vedla kamsi dolů. No... proč to nezkusit, pomyslel si válečník a už lezl dolů.Hned poté, co si oprášil ruce musel čelit goblinům, které se na něj vrhli jako, když se muž vrhá na ženu. Risam se s nimi vypořádal velmi rychle, úspěšně blokoval jejich chabé útoky svým štítem a zbraní rozséval smrt. Nasadil rychlé tempo, které ale musel najednou zpomalit. Před ním totiž byly mříže...Nyní to byla hra týkající se pák. Ačkoliv Risam nebyl ten, který často nad svými kroky přemýšlel, tak tento mechanismus rychle podchytil a tyto tři mříže úspěšně zdolal. Zbývala už jen poslední věc a to vypořádat se s posledním monstrem.Poklad byl velký a válečníka potěšil. byl však již znaven a rozhodl se tedy vydat se zpátky do Vilhemovic, aby ulehl a vydal se do říše snů...
Brundibárka
 - 27.9.2015
Toho dne si Radagasta přivstala. Pořád ještě musela myslet na Černocha, který včera padl při souboji se třemi harpyjemi. Ta mláďata byla pekelně rychlá. A Černoch toho měl už docela dost. Byli by je sejmuli všechny tři, o tom Radagasta nepochybovala, ale pak se jedno mládě ohlédlo a místo po medvědovi šlo po ní. Bylo celé rozdivočelé a trpaslice se mohla spasit jen útěkem s přestávkami tak akorát na to, aby založila šíp a spíš jen po paměti vystřelila na tu rozzuřenou přerostlou slepici.

Aby si po včerejší ztrátě trochu zchladila žáhu, šla se podívat po tom ogrovi, co ho včera zahlédla v lesích, u skály. Byl tam. Pohyboval se pomalu a nemotorně a okolo něj se štrachali nějací skřeti. Po troše ostřelování měla ale ogra jenom pro sebe. Mají na zádech pěknej velkej kus husté kožešiny, který se jí podařilo nedávno prodat. Kdyby se jí povedlo toho hromotluka sundat, zase by měla nějaký ten stříbrný navíc. Sevřela pevně v ruce svou lavatu, zamířila a ogr to schytal ... do kolene. Asi kdysi taky bejval dobrodruhem... Ale to sem nepatří. Z ogra bylo nakonec něco masa a ta pěkná, velká kožešina.

Cestou do Isharu, kam měla toho dne namířeno, složila ještě dva pěkné kance a tři vlky. To se jí hodilo. Aspoň měla co přinést Kayie. Prodavačce pana Šmirgla, kterému pravidelně prodává své úlovky. Je to seriózní muž, ten pan Šmirgl. Inu, trpaslík, to se pozná. Uprostřed rozjímání u stánku s jídlem si všimla hned u vedlejšího prodejce zajímavých lektvarů. Prodavač jí vysvětlil, že jsou na doplnění energie, když se rychle někde unaví. To se jí zalíbilo. Občas to trochu přepískne a naloží si větší množství kořisti, než pak unese, a musí to potupně vláčet po zemi.... Radagasta se dlouho nerozmýšlela a deset lahviček toho lektvaru, který prý umíchal jakýsi pan Rubby, si koupila.

Když své vlastní obchodnici Quenby vysvětlila, že má lidi upozorňovat na to, že její trofejní materiál ze zabitých zvířat je čerstvý a plně využitelný pro další zpracování, napadlo ji, že se ještě zajde podívat do Vilhelmovic. Mají tam pořád nějaké potíže s gobliny, tak by jich pár mohla sundat, aby měli hobiti zase chvíli klid. Už už stoupala po schodech na most do Vilhelmovic, když si před hostincem s trollí hlavou na zdi všimla opuštěného nákladního koně.To zvíře bylo vyhladovělé a mělo šílený smutek v očích. Radagasta se na to nemohla dívat. Patrně bolest po ztraceném Černochovi ji přiměla k tomu, aby se zase vrátila a šla se podívat na toho koníka. V batohu s sebou neustále nosí pár pláňat, kdyby na ni přišel opravdu krušný čas a ona neměla nic pořádného do úst.Tteď se jí hodila. Nabídla je koníkovi a on je s velikým vděkem přijal. Trpaslici se koníka tak zželelo, že odběhla na trh a u stánku pana Šmirgla nakoupila krmení. Pravda, byla to jen sláma, ale koník se jí nacpal k prasknutí. Radagasta jej naposledy pohladila a rozloučila se s ním. Vydala se dál, směrem k Vilhelmovicím, protože na ní čekali ti goblini.

Stalo se ovšem něco, co nečekala. Koník se bez otálení očividně naučeným způsobem vydal za ní. Radagasta se jej snažila přemluvit, aby zůstal před hospodou, že se pro něj majitel určitě vrátí, ale to zvíře přímo s mezkovitou tvrdohlavostí šlo dál a dál za ní. Bylo jasné, že z goblinů nebude prozatím nic. No jo, ale co teď? Chodila chvíli po městě bezradně s koníkem v patách, když tu ji napadlo odvést koníka do stájí. Tam budou vědět, jak se o něj postarat. Zamířila s ním tedy k Isharské bráně a tam jej uvázala u kůlu. Stájníkovi řekla, že kůň byl opuštěný, že se ho dočasně ujala a požádala ho, aby od pravého majitele koníka vyzvěděl čas a místo, kde se sejdou, aby mu ho zase předala zpět.

Stig
 - 25.9.2015
Drahý Denetrie!

Po dlouhém zvažování jsem se rozhodl v dalších volbách již nekandidovat a raději zvolit odchod na odpočinek na klidném venkově. Ostatně nejsem už nejmladší a tak je čas předat kormidlo do rukou nějakého čilejšího kapitána. Pokud nebude žádného dalšího kandidáta, celá věc bude tedy prakticky uzavřená ve váš prospěch, takový je zákon.
Avšak vzhledem k okolnostem a skutečnosti, že konec mého funkčního období bude již brzy (6. Novu 353. roku) a ostatně také vzhledem k tomu, že i takováto změna musí být dobře připravena, musíme dočkat času! Věřte, že i já se na ten klid na vejminku, bafání dýmky a ohýnek praskající v krbu docela těším, takže se vynasnažím celou záležitost po 6. Novu uspíšit k brzkému rozuzlení, jak jen bude v mých silách. Více nyní udělat nemohu.

S pozdravem a přáním mnoha úspěchů,
Kornell, t.č. starosta Nulldenu

Copyright © 2003-2015, RT Manawydan.